Stanovy

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Název organizace : Kovářovská OPONA z. s.
 2. Sídlo zapsaného spolku: Kovářov 169, Kovářov 398 55
 3. Zapsaný spolek působí na celém území České republiky, zapsaný spolek se nečlení na organizační jednotky.
 4. Zapsaný spolek je dobrovolnou zájmově-společenskou a nepolitickou organizací sdružující občany všech věkových kategorií.
 5. Zapsaný spolek je samostatnou právnickou osobou (zapsaný spolek).
 6. Zapsaný spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci České republiky ale i v zahraničí.
 7. Zapsaný spolek je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Poslání a cíle zapsané spolku

 

Posláním Kovářovská OPONA z. s. je přispívat k popularizaci a rozvoji kulturního, vzdělávacího a společenského dění v obci Kovářov, jižních Čechách, ČR a EU.

 

Cíl zapsaného spolku:

 1. Organizovat kulturní projekty, vzdělávací a společenské akce, literární a přednáškové pořady.
 2. Vytvářet možnosti a podmínky pro činnost zapsaného spolku.
 3. Zúčastňovat se festivalů, přehlídek ochotnických divadel a dalších kulturních akcí.
 4. Spolupracovat s obdobnými společenskými a jinými organizacemi zabývajícími se obdobnou tématikou v ČR a EU.
 5. Pořizovat audio a video záznamy z vystoupení a dalších kulturních akcí, propagační činnost.
 6. Cílem zapsaného spolku je studium činoherních a hudebních divadelních her, her pro děti a mládež a jejich veřejná prezentace, tedy činnost spočívající v provozování amatérského divadla, pořádání zájezdových a kulturních akcí, pořádání jiných divadelních, hudebních a estrádních souborů, pořádání besed, vzdělávacích seminářů a společenských akcí.

 

 

III.

Náplň a formy činnosti

 

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům zapsaného spolku.
 2. Hlavní formou dosahování cílů zapsaného spolk je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech kulturního, vzdělávacího a společenského dění.
 3. Pořádat pracovní setkání a koordinace postupu právnických a fyzických osob při realizaci společné strategie k zachování kulturního dědictví a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování.
 4. Pořádání odborných přednášek, kulturně-společenských akcí, tématických zájezdů a seminářů k propagaci naplňování poslání a cílů zapsaného spolku.
 5. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k seznámení se záměry, strategii, postupy a její realizací.
 6. Spolupráce se zahraničními organizacemi naplňující poslání a cíle zapsaného spolku.

 

 

IV.

Členství v zapsaném spolku

 

 1. Přihlášku ke členství přijímá výbor zapsaného spolkua předkládá ke schválení valné hromadě zapsaného spolku.
 2. Členem zapsaného spolku se stává fyzická nebo právnická osoba v den zápisu do seznamu členů poté, co je schválena její žádost o členství valnou hromadou zapsaného spolku.
 3. Členem se stává fyzická nebo právnická osoba po schválení výboru a zaplacením registračního příspěvku, který je následně splatný vždy do 31. 3. za příslušný kalendářní rok.
 4. Zakládajícím členem zapsaného spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 5. Příspěvky jsou stanoveny za jeden kalendářní rok ve výši 500,- Kč studenti do 26 let 250,- Kč. Výši členských příspěvků stanovuje vždy valná hromada a to nejpozději do 31. 12. daného roku na rok následující. Příspěvky budou použity pro krytí nákladů spojených s činností zapsaného spolku Kovářovská OPONA  z. s., nelze je použít k jiným účelům.
 6. Pro nové členy je registrační poplatek 1.000,- Kč, pro studenty do 26 let 500,- Kč .

 

 

V.

Členství zaniká

 


 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze zapsaného spolku,
 2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení,
 3. nezaplacením členského příspěvků po uplynutí termínu splatnosti, písemném upozornění, nejpozději však do 31. 12. příslušného roku, na který byl valnou hromadou příspěvek schválen,
 4. úmrtím,
 5. zánikem právnické osoby,
 6. zánikem zapsaného spolku.

 

VI.

Člen má právo

 

1.      Účastnit se na činnosti zapsaného spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.

2.      Účastnit se valné hromady.

3.      Volit orgány a být do nich volen.

4.      Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti zapsaného spolku.

5.      Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti zapsaného spolku.

6.      Všichni členové mají stejná práva.

 

 

VII.

Povinnost člena

 

1.      Každý aktivní člen má povinnost dodržovat předem domluvený program.

2.      Dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle zapsaného spolku.

3.      Platit členské příspěvky.

4.      Člen má povinnost dodržovat stanovy a napomáhat při realizaci základního poslání.

 

 

 

VIII.

Orgány zaspaného spolku

 

1.  Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

a)      Valné hromadě přísluší zhodnotit plnění úkolů zapsaného spolku Kovářovská OPONA z. s., stanovit úkoly výboru, určit program práce na období do příští valné hromady. Volit a odvolávat členy výboru, usnášet se o změně stanov a projednávat návrhy podané výborem nebo členy zapsaného spolku.

b)      Mimořádná valná hromada se koná na návrh výboru nebo v případě, požádá-li o to písemně minimálně 1/3 členů a ta musí být svolána do 1 měsíce ode dne požádání.

c)      Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li přítomna ve stanovené době nadpoloviční většina všech členů, přeruší předsedající jednání na 30 minut a poté zahájí valnou hromadu znovu. Usnesení valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

d)     Schvaluje výši členských příspěvků.

e)      Volí a odvolává předsedu, místopředsedu, jednatele.

f)       Volí a odvolává členy výboru (předseda a místopředseda je svým zvolením členem výboru).

g)      Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky.

h)      Schvaluje jednací řád valné hromady.

i)        Schvaluje program valné hromady.

j)        Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření.

k)      Schvaluje návrh činnosti na příští období.

l)        Schvaluje roční rozpočet.

m)    Rozhoduje o zániku občanského zapsaného spolku.

 

2. Výbor je výkonným orgánem zaspaného spolku.

a)      Výbor má 7 členů: (předseda a místopředseda je svým zvolením členem výboru).

b)      Výbor je odpovědný za svou činnost valné hromadě včetně hospodaření s prostředky a majetkem zapsaného spolku Kovářovská OPONA z. s.

c)      Výbor rozhoduje o věcech organizačních a hospodářských a plní úkoly vyplívající z usnesení schválené valnou hromadou.

d)     Na základě usnesení výboru lze uzavírat smlouvy, dohody o provedení práce nebo jiné dohody, na jejichž základě lze vyplácet odměnu.

e)      Usnesení výboru je přijato vždy nadpoloviční většinou svých členů.

f)       Odpovídá za hospodaření zapsaného spolku Kovářovská OPONA z. s., za vedení účetnictví včetně evidence majetku a vybírání členských příspěvků.

 

3. Předseda

a)      Předseda zastupuje zapsaný spolek Kovářovská OPONA z. s. navenek a jedná jeho jménem. Řídí práci výboru a svolává jeho jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný výboru.

b)      Předseda podepisuje běžné písemnosti. Je-li pro právní úkon požadována písemná forma, podepisuje předseda a jeden člen výboru.

c)      Předseda je v nepřítomnosti zastupován místopředsedou.

d)     Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena výboru.

e)      Předseda překládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření zapsaného spolku za předcházející období.

 

4. Jednatel

a)      Jednatel je oprávněn za zapsaný spolek provádět běžné právní úkony stanovené radou zapsaného spolku.

b)      Jednatel předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření zapsaného spolku za uplynulé období.

 

 

IX.

Zásady hospodaření

 


 1. Zapsaný spolek Kovářovská OPONA  z. s. je neziskovou organizací a bude hospodařit s majetkem, který tvoří členské příspěvky, hmotné a příležitostné příjmy s akcí zapsaného spolku (např. vstupné), dále pak dotace, dary, sponzorské příspěvky a jiné prostředky. Zapsaný spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Zapsaný spolek Kovářovská OPONA z. s. může též hospodařit s majetkem, jenž mu je odevzdán do trvalého nebo dočasné užívání.
 3. Výdaje zapsaného spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem zapsaného spolku.
 4. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 

X.

Okolnosti a likvidace zapsaného spolku

 

 1. Zapsaný spolek Kovářovská OPONA z. s. může ukončit svou činnost jen usnesením valné hromady.
 2. S majetkem, právy a závazky po likvidaci bude naloženo podle usnesení valné hromady.

 

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zapsaný spolek může být kolektivním členem dalších organizací sdružujících kulturní a společenské organizace, svazů a sdružení v rámci své působnosti v souladu s cíli a činností zapsaného spolku.
 2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra.